رزیدنت ها 96

 

رزیدنت های گروه جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي 1396-1395

1

دكتر محمد علي ابوئي

رزيدنت سال 5

2

دكتر مهدي صنعي

رزيدنت سال 5

3

دكتر آيدين شاكري

رزيدنت سال 5

4

دكتر مريم برومند

رزيدنت سال 5

5

دكتر سيد جواد موسوي

رزيدنت سال 5

6

دكتر حمزه دهقاني زاده

رزيدنت سال 4

7

دكتر سيد هادي عقيلي

رزيدنت سال 4

8

دكتر مجتبي رضايي

رزيدنت سال 4

9

دكتر سينا احمدي

رزيدنت سال 4

10

دكتر سيد فرهنگ مرشد

رزيدنت سال 3

11

دكتر سيد يد اله حسيني

رزيدنت سال 3

12

دكتر سيد ايمان كاخكي

رزيدنت سال 3

13

دكتر سليم توانا راد

رزيدنت سال 3

14

دكتر احسان امیربیک

رزيدنت سال 2

15

دكتر فرهاد كرميان

رزيدنت سال 2

16

دكتر اشکان پویان

رزيدنت سال 2

17

دكتر سيد صالح رضایی

رزيدنت سال 2

18

دكتر مهران علیرضایی

رزيدنت سال 2

19

دكتر بابک مشایخی

رزيدنت سال 2

20

دكتر رامین ناظمی نژاد

رزيدنت سال 2

21

دكتر عين اله عليپور

رزيدنت سال 1

22

دكتر علي محمد سربزي

رزيدنت سال 1

23

دكتر عارف سليماني

رزيدنت سال 1

24

دكتر دانيال خردمند

رزيدنت سال 1

25

دكتر احمد قربانپور

رزيدنت سال 1

26

دكتر عيدالرضا محمودي

رزيدنت سال 1

27

دكتر مجتبي مشهدي نژاد

رزيدنت سال 1

28

دكتر مسعود پيش جو

رزيدنت سال 1