مدیران گروه سابق

دکتر علیرضا بیرجندی

         مؤسس بخش و مدیرگروه تا سال 1390

        ( پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب)

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
  دکتر حسین مشهدی نژاد

        مدیرگروه  سال 1393-1390

  (متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات)

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)