مدیریت گروه

نام و نام خانوادگی: دكتر حمید اعتماد رضایی
تحصيلات:

- متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

- فلوشیپ استرئوتاکسی

سمت/ رتبه: دانشيار
پست الكترونيك: etemadrezaieh[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان قائم
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
شماره تماس: 05138413493