هیئت علمی

       
  نام و نام خانوادگی: محمد فرجی راد

 
  تحصيلات:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

 
  سمت/ رتبه:

1- عضو هيأت علمي (استاد)

2- عضو هیئت بورد

 
  تلفن:

 05138012615

 
  پست الكترونيكي:

 farajim[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: غلامرضا بهادرخان

 
  تحصيلات: متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 
  سمت/ رتبه:

1-عضو هيأت علمي (دانشیار)

2- رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید کامیاب

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

 BahadorkhanGh[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

  نام و نام خانوادگی: حسین مشهدی نژاد

 
  تحصيلات: متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 
  سمت/ رتبه:    
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

 mashhadinejadh[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: حمید اعتماد رضایی

 
  تحصيلات:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ استرئوتاکسی

 
  سمت/ رتبه:  مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی  
  تلفن:

 05138012613

 
  پست الكترونيكي:

 etemadrezaieh[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

  نام و نام خانوادگی: محمدرضا احصایی

 
  تحصيلات: متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 
  سمت/ رتبه:    
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

 ehsaeemr[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: فریبرز ثمینی

 
  تحصيلات: متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 
  سمت/ رتبه:    
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

 saminif[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: سمیرا ذبیحیان

 
  تحصيلات:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ نوروواسکولار

 
  سمت/ رتبه:

 1- معاون آموزشی و مدیر برنامه دستیاری

 2- مسئول آزمایشگاه میکرونروسرجری

 
  تلفن:  05138012660  
  پست الكترونيكي:

 zabihyans[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: هومن بهار وحدت

 
  تحصيلات:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ نرو آندووسکولار

 
  سمت/ رتبه:  مسئول آی سیو بیمارستان قائم  
  تلفن:

 

 
  پست الكترونيكي:  BaharvahdatH[at]mums.ac.ir  
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: بابک گنجه ای فر

 
  تحصيلات:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

 
  سمت/ رتبه:

عضو هيأت علمي (استادیار)

معاون پژوهشی گروه

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:  GanjeifarB[at]mums.ac.ir  
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: حمید رضایی

 

 
  تحصيلات:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

 
  سمت/ رتبه: استادیار  
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:    
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)